HOME -

  • 0 Product(en) € 0,00

    • 0 Product In de winkelwagen

      Totaal € 0,00

nl en

Algemene Voorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede onder nr. 08124545

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en werkzaamheden van door V-Pro BV,
producent van - en groothandel in verlichting, gevestigd aan de Schuilenburglaan 23 te Almelo,
hierna te noemen Verkoper
2. Aanvullingen en/of wijzigingen  zijn eerst van toepassing na schriftelijke acceptatie door de directeur
te weten:  A.A.F. Bekhuis
 
Artikel 2: Levering/Leveringstermijn 1. Indien opdrachtgever een bepaalde leveringstermijn heeft
bedongen, is hij tot afname binnen die termijn gehouden.
2. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, dienen de zaken te worden afgenomen binnen 1
maand nadat verkoper zulks schriftelijk aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien levering op afroep is overeengekomen, dienen de zaken, indien verkoper dit verlangt, geheel
afgenomen te zijn binnen 9 maanden na datum van het tot stand komen van de overeenkomst.
4. Van niet tijdig afgenomen zaken gaat het risico over op opdrachtgever. Een eventuele niet-tijdigheid
zal beoordeeld worden aan de hand van de hiervoor vermelde bepalingen.
5. Eventuele verzekering van de te leveren zaken geschiedt op verzoek en voor rekening van
opdrachtgever.
6. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, is verkoper gerechtigd de levering op te
schorten tot het moment van nakoming door opdrachtgever.
7. De levertijden zijn indicatief en binden verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Overschrijding van een levertermijn zal opdrachtgever nimmer recht geven tot
schadevergoeding.
 
Artikel 3: Offertes/aanbiedingen, orders en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen en zijn vrijblijvend,tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen. De offertes en aanbiedingen geschieden onder voorbehoud
van eventuele technische wijzigingen. Eventuele bijzondere voorwaarden getroffen met onze agenten
of vertegenwoordigers, zijn pas dan rechtsgeldig, indien deze alsnog door verkoper schriftelijk zijn
bevestigd
2. Alle door verkoper vastgestelde prijzen zijn exclusief BTW en gelden uitsluitend af fabriek, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen.
3. Aanvaarding van orders, gegeven zonder voorafgaande offerte, geschiedt tegen de op de dag van
aanvaarding geldende prijzen van verkoper.
4. Eventuele kosten die reeds door verkoper zijn gemaakt teneinde een overeenkomst te kunnen
sluiten, zijn, indien geen overeenkomst tot stand komt, voor rekening van opdrachtgever.
5. Verkoper behoudt zich het recht voor om kostenstijgingen van goederen, lonen, transport alsmede
prijsverhogingen van leveranciers, opgekomen na het doen van een aanbod of tot 3 maanden na het
totstandkomen van de overeenkomst door te berekenen.
 
Artikel 4: Verzending/Emballage
1. De verzending der goederen, ook indien deze franco geschiedt, is steeds voor risico van
opdrachtgever, voor beschadiging en/of zoekraken van zaken kan verkoper derhalve nimmer
 aansprakelijk worden gesteld.
2. Verkoper bepaalt de eventuele, al dan niet in de prijs inbegrepen verpakking. Deze verpakking
wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet teruggenomen.
3. Indien de omstandigheden zulks naar oordeel van verkoper noodzakelijk maken, kunnen de zaken
in een andere dan de bij verkoper gebruikelijke verpakking worden geleverd.
 
Artikel 5:  Betaling
1. Wanneer geen andere termijnen zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting, is opdrachtgever een
 rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, respectievelijk gedeelte van de maand, vanaf
vervaldatum.
2. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige sommatie of
ingebrekestelling is vereist een boete verschuldigd  van 15% van de openstaande hoofdsom met een
minimum van € 100,=. Tevens zijn in dat geval eventuele overige nog openstaande bedragen
onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien verkoper genoodzaakt wordt de incasso uit handen te geven aan een derde partij, komen
alle hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van opdrachtgever.
4. Orders die buiten Nederland worden afgeleverd, dienen vooruit betaald te worden.
Artikel 6: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, een omstandigheid, gelegen buiten de wil of macht van verkoper,
die de levering of prestatie belemmert of onmogelijk maakt,  bijvoorbeeld: mechanische storingen,
transportvertragingen, stakingen, niet tijdige leveringen door derden alsmede weersinvloeden.
2. In geval van (tijdelijke) overmacht is verkoper niet gehouden tot uitvoering van de verplichtingen
binnen de overeengekomen levertermijn. Opdrachtgever dient dan akkoord te gaan met vertraagde
 levering of levering in gedeelten. Eventuele, door opdrachtgever geleden schade, als gevolg van
deze overmacht kan niet worden verhaald op verkoper.
3. Verkoper zal opdrachtgever in alle gevallen aangaande de overmacht informeren. Duurt deze
langer dan 6 weken, dan is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat verkoper
tot schadevergoeding gehouden is.
 
Artikel 7: Retentierecht
Verkoper is gerechtigd de afgifte van de zich onder hem bevindende zaken te weigeren, indien
opdrachtgever geleverde of te leveren zaken of verrichte werkzaamheden (nog) niet, of nog niet
 volledig heeft voldaan.
 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn
verplichtingen, voortvloeiende uit:
a.De betreffende overeenkomst
b.Een eerdere overeenkomst
c.Eventuele vorderingen tot schadevergoeding wegens het niet of niet volledig nakomen van de
betreffende of eerdere overeenkomst(en)
2. Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd over de zaken te
beschikken
 
Artikel 9: Reclames
1.a: Reclames over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen nadat
de levering heeft plaatsgevonden dan wel de werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk aan verkoper
te worden gemeld. Bij een reclame is opdrachtgever gehouden verkoper terstond in de gelegenheid te
 stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheden te overtuigen. Indien deze zaken iet getoond
kunnen worden, of indien beweerde ondeugdelijkheden niet waar blijken te zijn, komen alle reclames
daaromtrent definitief te vervallen.
1.b: Het risico van artikelen, geproduceerd uit door opdrachtgever zelf aangeleverde stoffen, rust
 geheel  op opdrachtgever. Eventuele ondeugdelijkheden die ontstaan dan wel veroorzaakt worden
 door het verwerken van deze “eigen” stoffen worden niet door verkoper geaccepteerd. Indien
verkoper stof laat cacheren (beplakken) ten behoeve van opdrachtgever, geschiedt ook dit geheel
 voor risico van opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan
opdrachtgever.
2. Een reclame wordt niet door verkoper geaccepteerd, indien opdrachtgever zelf of door derden
voorzieningen heeft laten treffen tot verbetering van de beweerde ondeugdelijkheid.
3. Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient verkoper een redelijke termijn van tenminste 14
dagen te worden gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.
4. Bij tekortkomingen zal een opdrachtgever nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden
toegekend, dan de factuurwaarde van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper worden niet
geaccepteerd.
7. Doorverkoop en/of gebruik van al onze artikelen geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Behoudens grove nalatigheid van verkoper is aansprakelijkheid jegens opdrachtgever beperkt tot
de gefactureerde waarde.
2. Opdrachtgever dient verkoper te vrijwaren voor aanspraken van derden, tenzij deze aanspraken het
directe gevolg zijn van grove nalatigheid van verkoper en opdrachtgever geen blaam treft.
 
Artikel 11: Forumkeuze en toepasselijk recht
Bij eventuele geschillen onderwerpen zowel verkoper als opdrachtgever zich aan de uitspraken van
de openbare Nederlandse rechterlijke macht. Zowel verkoper als opdrachtgever wenden zich alsdan
tot de rechtbank te Almelo. Op de rechtsverhouding tussen verkoper en opdrachtgever is Nederlands
 recht van toepassing, met uitsluiting van de eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.
Bij eventuele geschillen zullen zowel verkoper als opdrachtgever zich onderwerpen aan de uitspraken
van de openbare Nederlandse rechterlijke macht.

 

COOKIES: Door op 'Akkoord’ te klikken worden cookies geplaats. Klik je op 'Niet akkoord', dan worden geen cookies geplaatst, maar kan onze website wel gebruikt worden.